usluge-procene-rizika

Procena rizika

Procena rizika je jedan od osnovnih delova u projektovanju sistema tehničke bezbednosti

Novim zakonom o privatnom obezbeđenju uređuje se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova  i ostvarivanje nadzora nad njihovom radom…
(Izvod iz zakona o privatnom obezbeđenju)

Procena rizika

Procena rizika

Videomont d.o.o. poseduje Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslugu procene rizika i izrade Akta o proceni rizika, pruža zahvaljujući timu visoko kvalifikovanog kadra, koji zapošljava u svojim redovima.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja. Procena rizika za cilj ima prevenciju kroz upravljanje rizicima. Sam dokument (Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja) sadrži i niz mera čija primena umanjuje ili neutrališe rizike u potpunosti.

Kojoj vrsti organizacija je potreban Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja?

Banke i finansijske institucije:

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obavezna je za banke i druge finansijske organizacije. Uredbom o tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama (”Sl. glasnik RS”, br. 98/2016) definiše se da se tehnička zaštita sprovodi na osnovu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obavezno obezbeđeni objekti:

Član 3. Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite (”Sl. glasnik RS”, br. 98/2016) definiše da se zaštita obavezno obezbeđenih objekata vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obavezno obezbeđeni objekti obuhvataju:

  1. Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao posebni objekti za odbranu zemlje
  2. Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane
  3. Objekte organa grada-jedinice lokalne samouprave
  4. Zatvorene objekte, dvorane, hale i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više
  5. Otvorene objekte, stadione i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više
  6. Tržne centre otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više
  7. Objekte saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad sa više od 50.000 stanovnika

Prostor na kome se nalaze nabrojani objekti čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji nabrojanih objekata.

Ostale organizacije i pravna lica:

Ostale organizacije i pravna lica koji imaju instalirane sisteme tehničke zaštite ili planiraju da instaliraju sisteme tehničke zaštite, prema Pravilniku o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava takođe su obavezni da izrade Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Sve veći broj kompanija prepoznaje prednost preventivnog delovanja i upravljanja rizicima, u odnosu na represivne mere poslovanja. Visoki poslovni standardi stranih kompanija koje posluju na teritoriji Srbije, prenose se i na domaće kompanije, tako da se u praksu uvodi proces upravljanja rizicima.

Propisane kazne:

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se finansijska organizacija koja ne donese Akt o proceni rizika i ne izvrši periodično ažuriranje Akta o proceni rizika.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniti pravno lice kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti ako ne donese Akt o proceni rizika i ne izvrši periodično ažuriranje Akta o proceni rizika.

O nama

Videomont je posvećena mlada firma koja svojim radom i iskustvom želi da se pozicionira na tržištu Security opreme kao jedna od prvih instalaterskih firmi koja poseduje sve neophodne licence za projektovanjemontažu,
izvođenje procenu rizika, uz fokus na ljude i njihove potrebe.

Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 9:00 – 17:00
Subota: 9:00 – 13:00

Kontaktirajte nas

+381 11 311 64 16
+381 69 311 64 16
office@videomont.rs

O nama
Korisni linkovi
Kontaktirajte nas

Videomont je posvećena mlada firma koja svojim radom i iskustvom želi da se pozicionira na tržištu Security opreme kao jedna od prvih instalaterskih firmi koja poseduje sve neophodne licence za 
projektovanjemontažuizvođenje i
procenu rizika, uz fokus na ljude i njihove potrebe.

+381 11 311 64 16
+381 69 311 64 16
office@videomont.rs

Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 9:00 – 17:00
Subota: 9:00 – 13:00