Projektovanje sistema tehničke zaštite – od problema do rešenja Leave a comment

projektovanje sistema tehnicke zastite

Postojanje potrebe ili problema zahteva pronalazak rešenja. Međutim, naš uspeh u pronalasku adekvatnog rešenja, u velikoj meri zavisi od prethodnog planiranja i projektovanja. Projektovanje rešenja će angažovati znanje, ali i kreativnost tima koji se prihvatio posla. Projektovanje podrazumeva i svojevrsnu personalizaciju samog rešenja, jer se svakom slučaju pristupa sa klijentovima željama i potrebama na umu.

Kada govorimo o projektovanju sistema tehničke zaštite, reč je o kreativnom iterativnom procesu, koji podrazumeva prevođenje problema u rešenje. Sam proces projektovanja, započinje analizom Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. U pitanju je akt koji sadrži niz mera, a primena mera umanjuje ili neutrališe rizike. Rizici se, u ovom slučaju, odnose na moguće povrede na radu, narušavanje zdravstvenog stanja, kao i moguća oštećenja imovine. Organizacije i druga pravna lica koja imaju instalirane sisteme tehničke zaštite, prema Pravilniku o vršenju poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, u obavezi su izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Važno je napomenuti i da samo kompanije koje imaju licencu izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, zakonski imaju pravo izrade akta. Analizom navedenog akta, dobija se uvid u sve mere koje su neophodne za propisnu zaštitu dotičnog objekta. 

Postoje i predmetni objekti koji ne poseduju Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, jer nemaju zakonsku obavezu. U takvim slučajevima, naša kompanija se vodi smernicama koje definišu izradu akta, te pristupa proceni i analizi. Nakon sprovedene procene i analize, sledi projektovanje sistema tehničke zaštite. Prilikom projektovanja, u obzir uzimamo zakonske regulative, ali i ekonomske okvire investicije i raspoloživi budžet klijenta

Kada su procena i analiza izvršene, vreme je za projektovanje! Projektovanje sistema tehničke zaštite vrši se prema željama i potrebama klijenta. Moguće je projektovane sistema za video nadzor, sistema za alarmnu i požarnu dojavu, mrežnih sistema, sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, interfonskih sistema.

Projektovanje sistema za video nadzor

Sistem video nadzora veoma je popularan bezbednosni sistem, kako u industriji tako i u domaćinstvima. Od posebnog je značaja mogućnost pohranjivanja zabeleženih informacija, te njihovog daljeg korišćenja u procesu analize bezbednosnog stanja i dokumentovanja incidentnih situacija.

Sistem video nadzora pokriva ceo put od proizvodnje, skladištenja, veleprodaje i maloprodaje proizvoda. Međutim, sistem video nadzora se dalje koristi i za nadzor izloženih eksponata u muzejima i galerijama, nadzor ulaza i izlaza u brojnim privatnim i poslovnim objektima, nadzor ponašanja radnika u fabrikama ili u finansijskim institucijama, nadzor pacijenata u zdravstvenim ustanovama… Imajući u vidu širok spektar delovanja sistema video nadzora, jasno je da samo planiranje i projektovanje predstavlja složen proces koji podrazumeva usaglašavanje rezultata dobijenih analizom bezbednosne ugroženosti objekta, lica i materijalnih dobara, svih postojećih specifičnosti objekta, te sveobuhvatno uklapanje u tehnologiju rada koja se u objektu obavlja.

Projektovanje sistema za alarmnu i požarnu dojavu

Reč je o sistemima koji će detektovati i signalizirati pojavu opasnosti, bilo da je reč o provali, povišenoj koncentraciji određenih štetnih supstanci, ili nastanku požara

Kada je reč o alarmnim sistemima, uglavnom prvo pomislimo na njihovu protivprovalnu ulogu, koja je najčešće i prioritet. Međutim, alamrni sistemi podrazumevaju ugradnju posebnih senzora, koji detektuju situacije kao što su lom stakla, obijanje vrata, neautorizovano kretanje u zaštićenim prostorijama, izlivanje vode, curenje gasa… Dakle, svaka situacija koja je alarmantna i potencijalno opasna, postaje okidač za alarmni sistem.

Protivpožarni sistemi podrazumevaju instaliranje protivpožarnih detektora, koji omogućavaju rano otkrivanje požara. Bez obzira o kojoj se vrsti protivpožarnih sistema radi, javljači požara koriste iste fizičke principe za detekciju požara: prisutnost dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote… Svaka promena stanja registrovana je od strane detektora i prosleđena centrali, odnosno glavnom panelu. Centrala, kao mozak sistema, analizira prikupljene informacije i dalje postupa prema unapred određenom protokolu – oglašavanje protivpožarne sirene ili telefonsko kontaktiranje vlasnika objekta ili nadležne vatrogasne službe.

Projektovanje sistema za alarmnu i požarnu dojavu, vrši se uzimajući u obzir veličinu objekta, samu konfiguraciju objekta, kao i želje vlasnika. Sofisticirani alarmni sistemi nove generacije se mogu kontrolisati i pomoću kodiranih kartica, dok se standardni sistemi regulišu putem tastature i unošenjem šifre.

Projektovanje mrežnih sistema

Uspešnost većine današnjih kompanija, u velikoj meri zavisi od brzine protoka informacija, odnosno od mrežne povezanosti cele kompanije. Cilj kompanija jeste povezivanje svih sektora u računarsku mrežu i korišćenje zajedničkih periferija, jer je krajnji rezultat smanjenje troškova i povećanje produktivnosti

Na osnovu potreba i želja klijenata, vrši se projektovanje mrežnih sistema, odnosno omogućava se razmena podataka između različitih uređaja u samoj kompaniji. Videomont nudi uslugu detaljne analize i projektovanja kompletne mrežne strukture. Po završetku projektovanja i dobijanju odobrenja, dalje možemo izvršiti ugradnju aktivne i pasivne mrežne opreme, programiranje i puštanje u rad. Moguće je i testiranje i sertifikacija kompletne mrežne infrastrukture.

Projektovanje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa

Svakoj kompaniji koja ima zaposlene – potreban je i sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Kako bi se povećala produktivnost zaposlenika i maksimalno smanjili troškovi, neophodno je imati uvid u ponašanje i kretanje zaposlenih, ali i posetilaca. Na ovaj način se na vreme može uočiti i rešiti problem. Međutim, prikupljanje ovakvih informacija zahteva dugoročno ulaganje u stručno osoblje, dok je na leđima HR službe težak zadatak. Sve navedene zadatke će brzo i ekspeditivno rešiti automatizovani sistemi za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Podaci koje pruža sistem će u svakom trenutku prikazati kada se radnik nalazio u objektima kompanije, a brzo i jednostavno će se regulisati i pristup prostorijama unutar objekta. Reč je o sistemu koji predstavlja jednokratnu investiciju u dugoročnu uspešnost poslovanja

Projektovanje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, podrazumeva detaljno praćenje kretanja zaposlenih i svih posetilaca unutar objekta, kao i regulaciju dozvole pristupa određenim sektorima. Nakon analize, pristupa se projektovanju. Važno je napomenuti da se projektovanje sistema za kontrolu prisutpa može raditi nezavisno od sistema za evidenciju radnog vremena. 

Projektovanje interfonskih sistema

Interfonski sistemi predstavljaju prvu liniju odbrane, kao i jedan od oblika kontrole pristupa. Ovi sistemi mogu biti prilagođeni poslovnim i privatnim objektima, prema željama i potrebama korisnika. Interfonski sistemi mogu biti: video i audio. Sistemi mogu uključivati jednog ili više korisnika, nude mogućnost ostvarivanja poziva, dvosmernu komunikaciju i mogućnost otključavanja električnih brava. Video interfoni omogućavaju i video nadzor i video nadzor bez ostvarenog poziva.

Za svaki objekat se prikupljaju neophodne informacije potrebne za procene rizika, te se dalje pristupa planiranju tehničkog rešenja. U obzir se uzimaju tehnički propisi, zakon o planiranju i izgradnji, zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Takođe se mora povesti računa o izboru odgovarajuće opreme i materijala, što je preduslov za besprekorno funkcionisanje ugrađenih sistema. Prema odobrenom projektu interfonskih sistema, vrši se dalja ugradnja unutrašnje jedinice, interfonske slušalice, pozivne table – spoljašnje jedinice, tastature, tastature sa kamerom, interfonksih sistema za jednog ili više korisnika, bežičnog audio interfona…

Projekat sistema tehničke zaštite regulisan je i obavezujući zakonom Republike Srbije. Projektovanje sistema tehničke zaštite je kompleksan zadatak, koji podrazumeva simbiozu stručnog znanja, kreativnog pristupa, uz konstantno poštovanje zakonskih regulativa, tehničkih propisa i mera predočenih u Aktu o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Veoma je važno da zadatak projektovanja i ugradnje bezbednosnih sistema, poverite stručnom timu i kompaniji koja poseduje sve potrebne dozvole i licence. Projektovanje je temelj optimalne instalacije sistema tehničke zaštite i predstavlja proces pronalaženja puta od problema do adekvatnog rešenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *