Projektovanje

Projektovanje
Projektovanje

Projektovanje sistema tehničke zaštite

Projektovanje sistema tehničke zaštite je kreativni iterativni proces prevođenja problema u njegovo rešenje. Projektovanje sistema tehničke zaštite započinje analizom Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Navedenom analizom obuhvaćene su sve mere koje moraju biti preduzete za propisnu zaštitu jednog objekta.

Ukoliko predmetni objekat ne poseduje Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ili mu nije potreban, kompanija Videomont se vodi smernicama koje definišu izradu navedenog akta, nakon procene i analize, pristupa projektovanju sistema tehničke zaštite vodeći računa o zakonskim normama, ali uvažavajući ekonomski prihvatljive okvire vaše investicije.

Projekat sistema tehničke zaštite je obavezan po zakonu Republike Srbije i kao takav predstavlja polaznu tačku kod kreiranja svakog sistema tehničke zaštite.

Projektovanje sistema za Video nadzor

Osnovna funkcija sistema za video nadzor je pružanje informacije o bezbednosnom statusu. Arhiviranje video informacija štićenog objekta ima višestruku namenu u procesu analize bezbednosnog stanja objekta kao i u dokumentovanju incidentnih situacija.

Video nadzor se ne koristi samo na “kritičnim” mestima, već ima primenu i u mnogim drugim situacijama, npr. za nadzor proizvodnih procesa u fabrikama, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, nadzor radnika u firmama, nadzor pacijenata na intenzivnoj nezi, i dr.

Planiranje i projektovanje sistema video nadzora je složen proces koji mora da se uklopi u rezultate analize bezbednosne ugroženosti objekta, lica ili materijalnih dobara uz poštovanje svih postojećih specifičnosti objekta, položaja i njegove namene pa sve do uklapanja u tehnologiju rada koja se u njemu odvija.

Projektovanje sistema za Alarmnu i Požarnu dojavu

projektovanje

Alarmni sistemi (sistemi protivprovale) služe za odbijanje, osujećivanje i otkrivanje provale i pokušaja provale u štićeni objekat. Alarmni sistem sastoji se od grupe senzora koji služe za detekciju štetnih događaja, kao što su: obijanje vrata, lom stakla, neovlašćeno kretanje u prostoru, pojava požara, curenje gasa, izlivanje vode i drugo.

Protivpožarni sistemi se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć javljača požara (protivpožarni detektori). Javljači požara koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

Odabir alarmnog ili požarnog sistema dojave se vrši prema veličini objekta, kao i prema mnogim drugim kriterijumima koje određuje sama konfiguracija objekta i želje korisnika sistema. Moderni alarmni sistemi se kontrolišu pomoću tastature, unošenjem šifre, dok se napredniji sistemi mogu kontrolisati i pomoću kodiranih kartica.

Projektovanje mrežnih sistema

Sa razvojem informatičke industrije povećava se svakodnevna potreba za brzom razmenom podataka između najrazličitijih IT uređaja, kao i za korišćenjem zajedničkih periferija u cilju smanjenja ukupnih troškova. Kako bi ovo bilo moguće, neophodno je računare međusobno povezati u računarsku mrežu.

Na osnovu vaših zahteva i potreba možemo izvršiti detaljnu analizu a potom i projektovanje kompletne mrežne infrastrukture u vašem preduzeću. Nakon predstavljanja projekta i vašeg odobrenja, izvršićemo instalaciju aktivne i pasivne mrežne opreme, programiranje i puštanje u rad. Ukoliko to želite, obezbeđujemo testiranje i sertifikaciju kompletne mrežne infrastrukture.

Projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena

Upotreba kontrole pristupa i evidencije radnog vremena u bilo kojoj privrednoj grani, a pogotovu industriji, je jedan od ključnih faktora uspešnog poslovanja. Menadžment velikih sistema iziskuje ulaganje u stručno osoblje koje će efikasno i pravovremeno otkriti i otkloniti smetnje u radu i funkcionisanju sistema. Takva ulaganja su naravno velika i teško isplativa na duže staze. Zato se sve više kompanija oslanja na moderne tehnologije koje im omogućavaju jednostavan i efikasan menadžment, bez velikog ulaganja i koji je pre svega – održiv.

Projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena uglavnom znači detaljno praćenje kretanja zaposlenih i lica koja to nisu, unutar objekta za koji se projektuje sistem. Nakon detaljne analize i procene zahteva klijenta, pristupa se izradi projekta.

Sistemi za kontrolu pristupa mogu raditi nezavisno od sistema evidencije radnog vremena.

Projektovanje interfonskih sistema

Interfonski sistemi su važan deo u funkcionisanju pojedinih objekata i predstavljaju neki vid kontrole pristupa. Zašto kontrole pristupa? Zato što vrše funkciju kontrole ulazaka/izlazaka iz određenog prostora.

Interfonski sistemi se mogu podeliti na dve osnovne kategorije:

Video interfoni: sistemi za jednog ili više korisnika, mogućnost ostvarivanja poziva, dvosmernu komunikaciju, video nadzor, video nadzor bez ostvarenog poziva i sistemi za otvaranje električnih brava

Audio interfoni: sistemi za jednog ili više korisnika, mogućnost ostvarivanja poziva, dvosmernu komunikaciju i za otvaranje električnih brava

Nakon pregleda projektnog zadatka, snima se stanje objekta i prikupljaju se sve potrebne informacije za potrebe procene rizika i pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Proces projektovanja i kvalitetnog izvođenja radova, prema tehničkim propisima, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i pravilan izbor opreme i materijala, te njihovo održavanje su preduslovi za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje interfonskih sistema.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja, a po projektu interfonskih sistema, predviđa se ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za navedene sisteme: unutrašnje jedinice za video interfon, unutrašnje jedinice za audio interfon, interfonske slušalice, pozivne table – spoljašnje jedinice, tastature, tastature sa kamerom, interfonski kompleti za jednog ili više korisnika, bežični audio interfoni, šalterski audio interfoni, kolor monitori, električni sklopovi za video interfon, jedinice za napajanje itd.

Jedna od bitnih stvari je da električne instalacije, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade i od poznatih proizvođača kako bi interfonski sistemi funkcionisali na pravilan način.